Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie

Legislativní rámec pro měření účinnosti kotlů

  • Zákon č. 406/2000. o hospodaření energií v platném znění (poslední novela-318 /2012 Sb)
  • Prováděcí vyhláška 194/2013 Sb.

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje. U kontroly rozvodů tepelné energie se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu TUV a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

Na jaká zařízení se vztahuje

Kontrola se vztahuje na kotle spalující kapalná, plynná a pevná paliva se jmenovitým výkonem od 20 do 100 kW a nad 100 kW.

Četnost kontrol

a) kotle a rozvody jsou provozovány na základě licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie:

Všechny kotle, všechna paliva

  • kontrola jednou ročně

b) ostatní:

Kotle od 20 do 100 kW – všechna paliva

  • první kontrola do 10 let po uvedení do provozu
  • další kontroly – 1 x 10 let

Kotle nad 100 kW – pevná a kapalní paliva

  • první kontrola do 2 let po uvedení do provozu
  • další kontroly – 1x2 roky, (při elektronickém monitorování*)-1x10 let)

Kotle nad 100 kW – plynná paliva

  • první kontrola do 4 let po uvedení do provozu
  • další kontroly – 1x4 roky, (při elektronickém monitorování*)-1x10 let)

Povinnost kontrol se vztahuje na:

  • všechny kotle a vnitřní rozvody tepelné energie, kromě kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci (s výjimkou podnikatelské činnosti)

Postihy a pokuty

Kontroluje energetická inspekce, při nedodržení ustanovení právnické osoby a podnikající fyzické osoby:

Nedodržením §6 odst.2, 3 a 4 – jde o správní delikt (nezajištění pravidelných a jednorázových kontrol) pokuta do výše 200 000,– Kč.