Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Politika kvality

Politika a cíle kvality vychází ze strategie a dlouhodobých záměrů vedení společnosti být jednou z nejvýznamnějších laboratoří, která poskytuje spolehlivé služby v oblasti měření emisí.

Cíle systému kvality:

 • spokojenost zákazníka
 • aktivita a angažovanost vedení laboratoře v zajištění maximální spolehlivosti, správnosti, prokazatelnosti a návaznosti výsledků s požadavkem získat údaje zatížené co nejmenší nejistotou
 • metrologická kontrola zajištěná především správnou kalibrací, ověřováním správné funkce měřicích zařízení využitím certifikovaných referenčních materiálů,
 • využití nejmodernějších měřicích přístrojů a zařízení, které splňují požadavky kladené na realizovanou činnost,
 • zkoušky prováděné podle uznávaných metodik a odpovídajícím přístrojovým vybavením, a to jak při identifikaci a stanovení jednotlivých analytů, tak při měření souvisejících fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin.
 • dodržování standardních operačních postupů (SOP) daných platnými normami nebo vnitřními předpisy laboratoře,
 • správná laboratorní praxe evidence vzorků,
 • plnění zákonných předpisů v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025, zavedení průhledného a dokumentovatelného systému kvality,
 • evidence řešených neshod a reklamací ze strany zákazníka, zkvalitňování oboustranné komunikace se zákazníky,
 • zabezpečení činnosti pouze  kvalifikovaným – odborně způsobilým personálem,
 • při laboratorní činnosti je věnována maximální pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci a zajištění ochrany životního prostředí,
 • ekonomické řízení a využívání zdrojů
 • zvyšování odborné prestiže pracoviště
 • všeobecná kontrola všech činností laboratoře včetně formálních,
 • v případě spolupráce s dalšími subjekty (kooperujícími laboratořemi) uplatnění požadavku nejvyšší kvality akreditace těchto subjektů,
 • řízení dokumentů a informačních toků,
 • využití českých a mezinárodních technických norem a standardů,
 • vysokou úroveň služeb garantujeme neustálým zlepšováním systému zabezpečování kvality,

K dosažení cílů se vedení společnosti zavazuje:

 • zajistit podmínky pro provádění zkoušek v souladu s ověřenými postupy
 • umožnit všem pracovníkům trvalé zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti
 • zajistit průběžnou kontrolu systému kvality s cílem jeho neustálého zlepšování
 • zajistit potřebné finanční, materiální a personální zdroje
 • trvale sledovat a analyzovat potřeby a požadavky našich zákazníků

Pracovníci laboratoře jsou seznámeni s dokumentací kvality a vedení od nich očekává, že:

 • se ztotožní s politikou kvality a budou ji aktivně uplatňovat v praxi
 • budou dodržovat veškeré zásady a ustanovení dokumentace systému kvality
 • budou dodržovat veškeré dokumentované postupy při své práci
 • budou si zvyšovat kvalifikaci v oblasti systému kvality a svého odborného zaměření
 • budou udržovat pořádek na pracovištích a dodržovat zásady bezpečné práce