Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Žádost o povolení provozu zdroje znečisťování ovzduší

Žádost o povolení zdroje znečištění ovzduší - povinnosti provozovatelů

Od 1.9.2012 platí zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami.

V souvislosti s tímto vznikla povinnost provozovatele stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2  tohoto zákona („vyjmenované zdroje“) požádat o nové povolení k provozu (§ 41 od. 5,6)

Žádost musí být podána v těchto termínech:

  • provozovatel nemá povolení vydané dle zákona č. 86/2002 Sb. musí požádat o nové povolení do 1.9.2013.
  • provozovatel, který má platné povolení dle zákona č. 86/2002 Sb. musí požádat o nové povolení do 1.9.2014.

Jako součást žádosti musí mimo jiné předložit aktuální provozní řád zdroje a případně další náležitosti dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší schválené podle zákona č. 86/2002 Sb., se považují za provozní řády podle tohoto zákona.

Provozování zdroje uvedeného v příloze č. 2 bez povolení provozu nebo v rozporu s ním, může být podle § 25 odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. a) zákona pokutováno částkou až 10 milionů Kč. Tento správní delikt projednává Česká inspekce životního prostředí.

 

Pro provozovatele spalovacích zdrojů toto platí od celkového jmenovitého tepelného příkonu 300 kW. Jmenovitým tepelným příkonem se rozumí veškeré teplo obsažené v palivu vypočtené z výhřevnosti. Aby jmenovité tepelné příkony mohly být za účelem stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu sečteny, musí platit současně:

a) jedná se o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.

b) jsou umístěny ve stejné provozovně,

c) dochází u nich, nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet (tzv. virtuální komín/výduch), ke znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů nebo společným výduchem.